Κινητοποιήσεις αποφάσισε η συντονιστική επιτροπή του Δήμου Μαραθώνα στης 22/10/2019

Από το πρακτικό της με αριθμό 23/22-10-2019 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μαραθώνος

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Περί συζήτησης επί των αποφάσεων της συντονιστικής επιτροπής που συστάθηκε με την υπ΄αριθμ 253/2019 ΑΔΣ.

Στο Μαραθώνα και στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου εντός των εγκαταστάσεων της Αφετηρίας Μαραθωνίου Δρόμου, την 22Η Οκτωβρίου έτους 2019, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 17.30 μ.μ., ήλθε σε τακτική συνεδρίαση, ,το Δημοτικό Συμβούλιο Μαραθώνος, σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018, καθώς και την υπ΄αριθμ 22762/18-10-2019 πρόσκληση του Προέδρου Δ.Σ κ. Κωνσταντίνου Τσίρκα. Και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι εννέα (29) μέλη. ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

  1. ΤΣΙΡΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Πρόεδρος 2. ΛΑΣΚΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ Αντιδήμαρχος 3. ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Αντιδήμαρχος 4. ΓΕΩΡΓΑΤΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ Δημοτικός Σύμβουλος 5. ΣΤΑΜΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Αντιδήμαρχος 6. ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Δημοτικός Σύμβουλος 7. ΜΑΚΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Δημοτικός Σύμβουλος 8. ΜΠΟΥΣΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Δημοτικός Σύμβουλος 9. ΜΠΑΤΖΕΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ Δημοτικός Σύμβουλος 10. ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Αντιδήμαρχος 11. ΖΟΡΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δημοτικός Σύμβουλος 12. ΤΣΑΚΙΡΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Δημοτικός Σύμβουλος 13. ΛΙΒΑΘΙΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Δημοτικός Σύμβουλος 14. ΓΚΙΝΟΣΑΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Δημοτικός Σύμβουλος 15. ΖΟΥΜΠΟΥΡΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δημοτικός Σύμβουλος 16. ΖΟΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δημοτικός Σύμβουλος 17. ΓΕΡΑΜΑΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Δημοτικός Σύμβουλος 18. ΜΕΓΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΔΑΜ Δημοτικός Σύμβουλος 19. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Δημοτικός Σύμβουλος (αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 2ου τακτικού θέματος) 20. ΤΣΙΜΗΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Δημοτικός Σύμβουλος 21. ΛΑΜΠΑΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ Δημοτικός Σύμβουλος (αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 6ου τακτικού θέματος) 22. ΝΗΣΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δημοτικός Σύμβουλος (αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 2ου τακτικού θέματος) 23. ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δημοτικός Σύμβουλος 24. ΑΛΙΚΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Δημοτικός Σύμβουλος 25. ΚΥΠΑΡΙΣΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Αντιδήμαρχος 26. ΜΠΑΙΡΑΚΤΑΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Δημοτικός Σύμβουλος 27. ΑΝΔΡΩΝΗ-ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΝΗ Δημοτικός Σύμβουλος (αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 15ου τακτικού θέματος) 28. ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δημοτικός Σύμβουλος (αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 17ου τακτικού θέματος) 29. ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δημοτικός Σύμβουλος (αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 17ου τακτικού θέματος)
  2. ΡΕΡΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Δημοτικός Σύμβουλος (προσήλθε κατά τη συζήτηση του 4ου τακτικού θέματος) 31. ΤΣΑΚΥΡΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Δημοτικός Σύμβουλος 32. ΜΠΑΙΡΑΚΤΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δημοτικός Σύμβουλος 33. ΠΑΤΕΡΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ Δημοτικός Σύμβουλος

Παρών ο Δήμαρχος Στέργιος Τσίρκας, ο οποίος προσκλήθηκε με τις νόμιμες διατάξεις.
2
Παρόντες και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων του Δήμου: Κ. Κουλούκουσας, Πρόεδρος Κοινότητας Ν. Μάκρης, Κ. Λάσκος, Πρόεδρος Κοινότητας Μαραθώνα, Α. Αβραμίδη, Πρόεδρος Κοινότητας Γραμματικού, Σ. Ηλίας, Πρόεδρος Κοινότητας Βαρνάβα. Ο Πρόεδρος Δ.Σ, διαπιστωμένης της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της τακτικής συνεδρίασης. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κ. Κωνσταντίνος Τσίρκας, έδωσε το λόγο στον Δήμαρχο κ. Στέργιο Τσίρκα ο οποίος σχετικά με το 1 ο τακτικό θέμα, έκανε αναφορά στις εργασίες της επιτροπής που συστάθηκε με την 253/2019 ΑΔΣ, με σκοπό την μη λειτουργία του ΧΥΤΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ, στον Μαραθώνα, κάλεσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, να εγκρίνουν το πρακτικό της επιτροπής και να καταθέσουν δικές τους προτάσεις. ο Δήμαρχος τόνισε για άλλη μία φορά ότι ο Δήμος Μαραθώνος είναι αντίθετος στην λειτουργία ενός έργου που θα θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια και υγεία των δημοτών του. «ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Στο Μαραθώνα σήμερα Παρασκευή 18 Οκτωβρίου 2019, και ώρα 19.00 μ.μ, στην Αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στον Μαραθώνα, και κατόπιν προσκλήσεως του Δημάρχου και Προέδρου της, κ. Στ. Τσίρκα, συνήλθε η Επιτροπή που συγκροτήθηκε με την 253/2019 ΑΔΣ. Παρευρέθησαν από τα μέλη της Επιτροπής : α) Ο Δήμαρχος, κ. Στέργιος Τσίρκας, Πρόεδρος
β) Ο Αντιδήμαρχος κ. Χ. Στάμος, Εκπρόσωπος Δημοτικής Παράταξης «ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ »
γ) Ο κ. Αναστάσιος Κιούσης, Εκπρόσωπος Δημοτικής Παράταξης «ΣΥΜΜΑΧΙΑ»
δ) Ο κ. Π. Τσιμήνης, Δημοτικός Σύμβουλος, Εκπρόσωπος Δημοτικής Παράταξης «ΒΗΜΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ »
ε) Ο κ. Β. Αχλάδης, Σύμβουλος Κοινότητας Ν. Μάκρης, Εκπρόσωπος Δημοτικής Παράταξης «ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ »
στ) Ο κ. Κ. Λάσκος, Πρόεδρος Κοινότητας Μαραθώνα
ζ) Η κ. Α. Αβραμίδη, Πρόεδρος Κοινότητας Γραμματικού η) Ο κ. Κ. Κουλούκουσας, Πρόεδρος Κοινότητας Ν. Μάκρης
θ) Ο κ. Σ. Ηλίας, Πρόεδρος Κοινότητας Βαρνάβα (ο οποίος δήλωσε ότι δεν συμμετέχει στην συζήτηση)
ι) η Κ. Λιούτα, εκπρόσωπος συλλόγου ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ, με αναπληρωτή της την κ. Χ. Τακτικού
κ) Η κ. Σ. Τσαντικίδου, εκπρόσωπος Συλλόγου Γυναικών Γραμματικού, με αναπληρωτή της την κ. Κ. Αλικιώτη
λ) Η κ. Α. Σαλιάρη, εκπρόσωπος του συλλόγου ΠΑΝ, με αναπληρωτή της τον κ. Μονέο Στυλιανό
μ) Η κ. Δ. Σωχωράκη, εκπρόσωπος του Περιβαλλοντικού-Πολιτιστικού Συλλόγου Βαρνάβα, με αναπληρωτή του
ν) ο κ. Καζαζάκης Δ., εκπρόσωπος του Κέντρου Βιωσιμότητας και Περιβαλλοντικής Προστασίας Β. Α ΑΤΤΙΚΗΣ, με αναπληρωτή του
Ο Σύλλογος Νεολαίας Γραμματικού, ήταν απών.
Επίσης παρευρέθησαν Ο κ. Π. Αλεξίου, εκπρόσωπος του Συλλόγου «ΑΥΡΑ» Οι δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: Β. Κυπαρίσσης,
Επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης «ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ», Μ. Γεωργάτος και Ν. Μπατζές και ο κ. Β. Δελαγραμμάτικας και Α. Χρυσίνας.
Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Στέργιος Τσίρκας κήρυξε την έναρξη των εργασιών της Επιτροπής, και έκανε αναφορά στις μέχρι τώρα εξελίξεις και στις ενέργειες που έχει κάνει ο Δήμος με σκοπό την μη λειτουργία του ΧΥΤΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ.
3

Ο Δήμαρχος ολοκληρώνοντας την τοποθέτηση του, δήλωσε και πρότεινε τα εξής:
1. Προσφυγή κατά της απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, για την δοκιμαστική λειτουργία του ΧΥΤΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ.
2. Νομική Οργάνωση με συγκρότηση ομάδας έργου, αποτελούμενη από τα μέλη της Επιτροπής κ.κ. Α. Κιούση, Χ. Τακτικού, Β. Αχλάδη, Δ. Σωχωράκη, συν τον νομικό κ. Ν. Παπαστασινόπουλου, η οποία
α) θα υποδείξει, δικηγορικό γραφείο κατόπιν έρευνας για να αναλάβει την υπόθεση και
β) θα συντάξει επιστολή ενημέρωσης προς όλους του Συλλόγους του Δήμου. 3. Την σχολική Κοινότητα την θέλουμε δίπλα μας αλλά διαφωνούμε στις καταλήψεις των σχολείων. Στην συνέχεια τοποθετήθηκαν τα μέλη της Επιτροπής και κατόπιν διαλογικής συζήτησης, και σύνθεσης όλων των προτάσεων που διατυπώθηκαν ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΤΑ ΕΞΗΣ:
1. Προσφυγή κατά της απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής,
για την λειτουργία του έργου ΟΕΔΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ
2. Νομική Οργάνωση με συγκρότηση ομάδας έργου, αποτελούμενη από τα
μέλη της Επιτροπής κ.κ.: Α. Κιούση, Χ. Τακτικού, Β. Αχλάδη, Δ. Σωχωράκη,
συν τον νομικό κ. Ν. Παπαστασινόπουλου, η οποία
α) θα υποδείξει
κατόπιν έρευνας δικηγορικό γραφείο για να συνδράμει στην
προσπάθεια του Δήμου και
β) θα συντάξει επιστολή ενημέρωσης προς
όλους του Συλλόγους του Δήμου.
3. Συνέντευξη του Δημάρχου στα Μ.Μ.Ε 4. Συγκεντρώσεις στις Κοινότητες του Δήμου 5. Σύνταξη μελέτης Περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την Περιφέρεια σε
συνδυασμό με την περιοχή NATURA της περιοχής, βάσει της απόφασης
της Επιτροπής Αναφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6. Δημοσιοποίηση της ύπαρξης ρέματος
7. Ελεύθερη είσοδο των δημοτικών συμβούλων στο χώρο του ΧΥΤΑ
8. Καθημερινή επίσκεψη της Δημοτικής Αστυνομίας στο χώρο
9. Κλείσιμο δρόμων άμεσα εάν χρειαστεί.
10. Διαμαρτυρία κατά την διενέργεια του Μαραθωνίου, χωρίς παρεμπόδιση
του αγώνα
11. Ο Δήμος Μαραθώνος, δεν δέχεται καμία παρέμβαση και εργασία που
αλλοιώνει το φυσικό κάλος δίπλα στα λατομεία Γραμματικού. Το παρόν πρακτικό θα τεθεί προς ψήφιση στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Τρίτη 22-10-2019 .»
Στην συνέχεια πήρε το λόγο ο δημοτικός Σύμβουλος κ. Ν. Στεφανίδης, ο οποίος δήλωσε ότι όσον αφορά το πρακτικό της επιτροπής καταθέτει τις αντιρρήσεις του, σχετικά μόνο με την μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την Περιφέρεια.
4

Προτείνει να καταδικάσει ο Δήμος Μαραθώνος την απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου που επιτρέπει την δοκιμαστική λειτουργία του έργου. Επίσης προτείνει σύσκεψη φορέων με πρωτοβουλία του Δημάρχου, παράσταση διαμαρτυρίας στην Περιφέρεια, συσκέψεις της ένωσης γονέων και των συλλόγων γονέων για αποχή από τα σχολεία, συγκεντρώσεις στο χώρο του ΧΥΤΥ, κλείσιμο των καταστημάτων, κινητοποιήσεις εργαζομένων του Δήμου. Ο δημοτικός σύμβουλος κ. Σ. Λιβαθινός, λαμβάνοντας το λόγο, δήλωσε ότι είναι σύμφωνος με το περιεχόμενο του πρακτικού της επιτροπής, έκανε μία αναφορά σχετικά με την πορεία του έργου και τις ενέργειες των παλαιότερων δημοτικών αρχών σχετικά με την λειτουργία του, καθώς και τις ενέργειες του ιδίου για την αποτροπή του.
Ο δημοτικός σύμβουλος κ. Ν. Χατζηγιάννης, δήλωσε λαμβάνοντας το λόγο, ότι συμφωνεί με το πρακτικό της επιτροπής και προσθέτει, κατά την διεξαγωγή του Μαραθωνίου, κατά μήκος της διαδρομής και σε διακριτά σημεία να τοποθετηθούν μαύρες σημαίες και απορριμματοφόρα του Δήμου. Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Βαρνάβα, πρότεινε να ληφθεί απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο να καλύψει ο Δήμος τους δημότες του, εάν συμβεί κάποια παραβατικότητα. Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δ.Σ. να αποφασίσουν. Τα μέλη του Δ.Σ., έπειτα από διαλογική συζήτηση, και αφού έλαβαν υπόψη την εισήγηση του Δημάρχου, το πρακτικό της επιτροπής, τις τοποθετήσεις και προτάσεις των δημοτικών συμβούλων, των προέδρων των Κοινοτήτων του Δήμου Μαραθώνος και των τοπικών φορέων και συλλόγων, οι οποίες αναγράφονται πλήρως στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης Αποφασίζουν ομόφωνα:
Α. Το Δημοτικό Συμβούλιου Μαραθώνος καταδικάζει την 254/2019, απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, που αφορά την δοκιμαστική λειτουργία του ΧΥΤΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ, στον Δήμο Μαραθώνα.
Β. Εγκρίνει το πρακτικό της συντονιστικής επιτροπής που συγκροτήθηκε με την υπ΄αριθμ 253/2019 ΑΔΣ, με τις ακόλουθες ενέργειες :  Προσφυγή κατά της απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, για
την λειτουργία του ΧΥΤΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ  Νομική Οργάνωση με συγκρότηση ομάδας έργου, αποτελούμενη από τα
μέλη της Επιτροπής κ.κ.: Α. Κιούση, Χ. Τακτικού, Β. Αχλάδη, Δ. Σωχωράκη,
συν τον νομικό κ. Ν. Παπαστασινόπουλου, η οποία α) θα υποδείξει κατόπιν
έρευνας δικηγορικό γραφείο για να συνδράμει στην προσπάθεια του Δήμου
και β) θα συντάξει επιστολή ενημέρωσης προς όλους του Συλλόγους του
Δήμου.  Συνέντευξη του Δημάρχου στα Μ.Μ.Ε  Συγκεντρώσεις στις Κοινότητες του Δήμου  Σύνταξη μελέτης Περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την Περιφέρεια σε
συνδυασμό με την περιοχή NATURA της περιοχής, βάσει της απόφασης της
Επιτροπής Αναφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Δημοσιοποίηση της ύπαρξης ρέματος  Ελεύθερη είσοδο των δημοτικών συμβούλων στο χώρο του ΧΥΤΥ  Καθημερινή επίσκεψη της Δημοτικής Αστυνομίας στο χώρο
5

 Κλείσιμο δρόμων άμεσα εάν χρειαστεί.  Διαμαρτυρία κατά την διενέργεια του Μαραθωνίου, χωρίς παρεμπόδιση του
αγώνα  Ο Δήμος Μαραθώνος, δεν δέχεται καμία παρέμβαση και εργασία που
αλλοιώνει το φυσικό κάλος δίπλα στα λατομεία Γραμματικού. Γ. Κατά την διεξαγωγή του Μαραθωνίου, σε διακριτά σημεία να τοποθετηθούν μαύρες σημαίες και απορριμματοφόρα του Δήμου, χωρίς παρεμπόδιση του αγώνα.. Δ) Κάλυψη του Δήμου στους δημότες του, εάν συμβεί κάποια παραβατικότητα. Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 268/2019. Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, λύεται η συνεδρίαση. Γι’ αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω. Ακριβές απόσπασμα Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

  1. ΛΑΣΚΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ Αντιδήμαρχος 2. ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Αντιδήμαρχος 3. ΓΕΩΡΓΑΤΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ Δημοτικός Σύμβουλος 4. ΣΤΑΜΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Αντιδήμαρχος 5. ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Δημοτικός Σύμβουλος 6. ΜΑΚΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Δημοτικός Σύμβουλος 7. ΜΠΟΥΣΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Δημοτικός Σύμβουλος 8. ΜΠΑΤΖΕΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ Δημοτικός Σύμβουλος 9. ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Αντιδήμαρχος 10. ΖΟΡΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δημοτικός Σύμβουλος 11. ΤΣΑΚΙΡΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Δημοτικός Σύμβουλος 12. ΛΙΒΑΘΙΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Δημοτικός Σύμβουλος 13. ΖΟΥΜΠΟΥΡΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δημοτικός Σύμβουλος 14. ΓΕΡΑΜΑΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Δημοτικός Σύμβουλος 15. ΜΕΓΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΔΑΜ Δημοτικός Σύμβουλος 16. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Δημοτικός Σύμβουλος 17. ΓΚΙΝΟΣΑΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Δημοτικός Σύμβουλος 18. ΖΟΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δημοτικός Σύμβουλος 19. ΤΣΙΜΗΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Δημοτικός Σύμβουλος 20. ΛΑΜΠΑΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ Δημοτικός Σύμβουλος 21. ΝΗΣΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δημοτικός Σύμβουλος 22. ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δημοτικός Σύμβουλος 23. ΑΛΙΚΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Δημοτικός Σύμβουλος 24. ΚΥΠΑΡΙΣΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Αντιδήμαρχος 25. ΜΠΑΙΡΑΚΤΑΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Δημοτικός Σύμβουλος 26. ΑΝΔΡΩΝΗ-ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΝΗ Δημοτικός Σύμβουλος 27. ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δημοτικός Σύμβουλος 28. ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δημοτικός

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*